nSIGHT TLM KSS 27/06/17

2017-06-27 09:14:11.070 UTC: from ON02AZ to ZS1SCS (UI, payload: 101 byte)
000 > 00 B4 A6 62 A6 86 A6 E0 9E 9C 60 64 82 B4 61 03 F0 FF 70 06
020 > 80 25 1A 00 4C 00 00 00 B7 8A 03 00 0C 0C 82 0E 38 00 00 60
040 > 0C 00 2E 00 01 00 0D 0C 0C 0B 07 03 51 20 93 01 85 00 75 03
060 > 06 60 26 00 CD FD 0D 01 5A 01 07 00 C4 FF FD FF 58 13 75 00
080 > 06 9F 00 00 00 00 00 00 40 01 49 00 40 01 00 00 27 F3 00 00
100 > 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF E0 F0 92 3F 43 30

.´¦b¦†¦àžœ`d‚´a.ðÿp.€%..L...·Š....‚.8..`............Q “.….u..`&.Íý..Z...ÄÿýÿX.u..Ÿ......@.I.@...'ó.......ÿ.....ÿàð’?C0
________________________________________________________________________________
2017-06-27 09:14:41.070 UTC: from ON02AZ to ZS1SCS (UI, payload: 101 byte)
000 > 00 B4 A6 62 A6 86 A6 E0 9E 9C 60 64 82 B4 61 03 F0 FF 70 06
020 > 80 25 1A 00 4C 00 00 00 D5 8A 03 00 0C 0C FD 0E 38 00 00 60
040 > 0C 00 2E 00 01 00 0D 0C 0C 0B 07 03 5A 20 93 01 79 00 75 03
060 > 06 60 26 00 C4 FD 15 01 58 01 08 00 B6 FF FD FF 8D 13 8A 01
080 > 21 9F 00 00 00 00 00 00 40 01 43 00 40 01 00 00 4F F3 00 00
100 > 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF 9C EF CB 3F A1 2F

.´¦b¦†¦àžœ`d‚´a.ðÿp.€%..L...ÕŠ....ý.8..`............Z “.y.u..`&.Äý..X...¶ÿýÿ.Š.!Ÿ......@.C.@...Oó.......ÿ.....ÿœïË?¡/
________________________________________________________________________________
2017-06-27 09:15:11.060 UTC: from ON02AZ to ZS1SCS (UI, payload: 101 byte)
000 > 00 B4 A6 62 A6 86 A6 E0 9E 9C 60 64 82 B4 61 03 F0 FF 70 06
020 > 80 25 1A 00 4C 00 00 00 F3 8A 03 00 0C 0C 08 0E 38 00 00 60
040 > 0C 00 31 00 01 00 0D 0C 0C 0B 07 03 5A 20 93 01 79 00 75 03
060 > 06 60 26 00 BB FD 20 01 56 01 07 00 AD FF FD FF BB 13 A6 02
080 > 3B 9F 00 00 00 00 00 00 40 01 49 00 40 01 00 00 63 F3 00 00
100 > 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF 6E EE E5 3F 1A 2F

.´¦b¦†¦àžœ`d‚´a.ðÿp.€%..L...óŠ......8..`..1.........Z “.y.u..`&.»ý .V...­ÿýÿ».¦.;Ÿ......@.I.@...có.......ÿ.....ÿnîå?./
________________________________________________________________________________
2017-06-27 09:15:41.060 UTC: from ON02AZ to ZS1SCS (UI, payload: 101 byte)
000 > 00 B4 A6 62 A6 86 A6 E0 9E 9C 60 64 82 B4 61 03 F0 FF 70 06
020 > 80 25 1A 00 4C 00 00 00 11 8B 03 00 0C 0C 82 0E 38 00 00 60
040 > 0C 00 31 00 01 00 0D 0C 0C 0B 07 03 5A 20 93 01 85 00 75 03
060 > 06 60 26 00 B3 FD 27 01 54 01 07 00 A4 FF FE FF E1 13 C7 03
080 > 53 9F 00 00 00 00 00 00 40 01 41 00 40 01 00 00 81 F3 00 00
100 > 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF 4E ED FC 3F 8A 2E

.´¦b¦†¦àžœ`d‚´a.ðÿp.€%..L....‹....‚.8..`..1.........Z “.….u..`&.³ý'.T...¤ÿþÿá.Ç.SŸ......@.A.@...ó.......ÿ.....ÿNíü?Š.
________________________________________________________________________________
2017-06-27 09:16:11.060 UTC: from ON02AZ to ZS1SCS (UI, payload: 101 byte)
000 > 00 B4 A6 62 A6 86 A6 E0 9E 9C 60 64 82 B4 61 03 F0 FF 70 06
020 > 80 25 1A 00 4C 00 00 00 2F 8B 03 00 0C 0C D4 0E 38 00 00 60
040 > 0C 00 2E 00 01 00 0D 0C 0C 0B 07 03 63 20 93 01 85 00 75 03
060 > 06 60 26 00 AC FD 31 01 52 01 08 00 A3 FF FE FF 00 14 EC 04
080 > 68 9F 00 00 00 00 00 00 40 01 36 00 40 01 00 00 95 F3 00 00
100 > 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF 29 EC EE 3F 0C 2E

.´¦b¦†¦àžœ`d‚´a.ðÿp.€%..L.../‹....Ô.8..`............c “.….u..`&.¬ý1.R...£ÿþÿ..ì.hŸ......@.6.@...•ó.......ÿ.....ÿ)ìî?..
________________________________________________________________________________
2017-06-27 09:16:41.070 UTC: from ON02AZ to ZS1SCS (UI, payload: 101 byte)
000 > 00 B4 A6 62 A6 86 A6 E0 9E 9C 60 64 82 B4 61 03 F0 FF 70 06
020 > 80 25 1A 00 4C 00 00 00 4D 8B 03 00 0C 0C AB 0E 38 00 00 60
040 > 0C 00 31 00 01 00 0D 0C 0C 0B 07 03 63 20 99 01 79 00 75 03
060 > 06 60 26 00 A6 FD 38 01 51 01 07 00 AE FF FE FF 16 14 15 06
080 > 7C 9F 00 00 00 00 00 00 40 01 3E 00 40 01 00 00 9F F3 00 00
100 > 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF EF EA FB 3F 82 2D

.´¦b¦†¦àžœ`d‚´a.ðÿp.€%..L...M‹....«.8..`..1.........c ™.y.u..`&.¦ý8.Q...®ÿþÿ....|Ÿ......@.>.@...Ÿó.......ÿ.....ÿïêû?‚-
________________________________________________________________________________
2017-06-27 09:17:11.070 UTC: from ON02AZ to ZS1SCS (UI, payload: 101 byte)
000 > 00 B4 A6 62 A6 86 A6 E0 9E 9C 60 64 82 B4 61 03 F0 FF 70 06
020 > 80 25 1A 00 4C 00 00 00 6B 8B 03 00 0C 0C FD 0E 38 00 00 60
040 > 0C 00 2E 00 01 00 0D 0C 0C 0C 07 03 63 20 99 01 85 00 75 03
060 > 06 60 26 00 A0 FD 43 01 50 01 08 00 B9 FF FE FF 24 14 40 07
080 > 8F 9F 00 00 00 00 00 00 40 01 46 00 40 01 00 00 A9 F3 00 00
100 > 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF C6 E9 E4 3F EC 2C

.´¦b¦†¦àžœ`d‚´a.ðÿp.€%..L...k‹....ý.8..`............c ™.….u..`&. ýC.P...¹ÿþÿ$.@.Ÿ......@.F.@...©ó.......ÿ.....ÿÆéä?ì,

Leave a Reply