Aeneas Beacon

00:30 UTC  Thanks  JA1GDE

2017-03-19 00:34:13.910 UTC: [104 Bytes KISS Frame (without CRC)]from KE6YFA-1 to CQ via TELEM:
4341455255531D0040020001010B06001500FF070000001000F07500007013004900B6024061B4
2017-03-19 00:38:54.830 UTC: [104 Bytes KISS Frame (without CRC)]from KE6YFA-1 to CQ via TELEM:
4341455255531D0040020001010B06001928FF070700001000F075000070130049003DB440C418
2017-03-19 00:39:13.860 UTC: [104 Bytes KISS Frame (without CRC)]from KE6YFA-1 to CQ via TELEM:
4341455255531D0040020001010B06001A00FF070700001000F075000070130049003DB440CDB8
2017-03-19 00:40:14.750 UTC: [104 Bytes KISS Frame (without CRC)]from KE6YFA-1 to CQ via TELEM:
4341455255531D0040020001010B06001B00FF070700001000F075000070130049C08F1341FC78
2017-03-19 00:40:34.750 UTC: [104 Bytes KISS Frame (without CRC)]from KE6YFA-1 to CQ via TELEM:
4341455255531D0040020001010B06001B14FF070700001000F075000070130049C08F13412A80

 

Leave a Reply