BugSat-1

10:12 UTC
2017-07-14 10:12:19: MAIL :tita@satellogic.com Upt: 21:02:13 Bat:11.91v Temp:24.4C Gyr:0.97d/s
2017-07-14 10:15:04: MAIL :tita@satellogic.com Upt: 21:04:58 Bat:11.80v Temp:24.10C Gyr:1.04d/s
2017-07-14 10:20:34: MAIL :tita@satellogic.com Upt: 21:10:28 Bat:11.89v Temp:26.2C Gyr:1.11d/s
2017-07-14 10:23:19: MAIL :tita@satellogic.com Upt: 21:13:13 Bat:11.65v Temp:26.8C Gyr:1.08d/s