BeEagleSat CW beacon telemetry

15:28 UTC on01tr0568800801007e7e
15:29 UTC on01tr0567800801007f7f
15:30 UTC on01tr0568800801008181
15:31 UTC on01tr05687f0801008282
15:32 UTC on01tr0568800801008484
15:33 UTC on01tr0568800801008484
15:34 UTC on01tr05687f0801008585
15:34 UTC packet => Fm ON01TR To TA1ALM
15:35 UTC on01tr0568800801008787
15:36 UTC on01tr05687f0801008787


LO frequency drift
 

BeEAGLESat CW beacon and 9k6 packet

20:53 UTC
on01tr 01657f0a03009c9c
on01tr 0164800a03009c9c
on01tr 01647f0a01009c9c
on01tr 01657f0a03009d9d
on01tr 0164800801009f9f
on01tr 0165800801009f9f
on01tr 01547f070100a0a0

2017-06-01 20:55:46.640 UTC: from ON01TR to TA1ALM (UI, payload: 1 byte)
000 > C0 00 A8 82 62 82 98 9A 60 9E 9C 60 62 A8 A4 E1 03 F0 00 C0

only AX.25 header – no payload bytes :-(