DK3WN SatBlog

…it's all about one thing

Triton-1 CW Beacon


23:27 UTC     Cahnge  from BPSK to  CW Beacon

triton_cw_29112015


Triton-1 Telemetry


triton1_TRITON-1_rainer_28112015_0655


Triton-1 Telemetry


01:04 UTC  mode change to BPSK

triton1126-1004jst


Triton-1 CW Beacon


10:55 UTC  Mode change to CW Beacon

triton_cw_21112015


Triton-1 Telemetry


triton1_TRITON-1_rainer_20112015_0730


Triton-1 Telemetry


triton1_TRITON-1_rainer_17112015_0726


Triton-1 Telemetry


triton1_TRITON-1_rainer_15112015_0753


Triton-1 Telemetry


triton1_TRITON-1_rainer_12112015_0758


Triton-1 CW beacons


07:55 UTC
t1 wbmfzdzz t1 wbzfzdzz t1 wbmfzdzz t1 ybzfzdzz
t1 wbmfzdzz t1 xbzfzdzz t1 wbmfzdzz t1 wbzfzdzz

triton_cw_06112015


Triton-1 CW Beacon


21:53 UTC

triton_cw_10102015